Các loại biến và khai báo biến trong SPSS

CÁC BIẾN TRONG SPSS
Dữ liệu nghiên cứu có thể chia thành 2 loại định tính và định lượng.
Dữ liệu định tính: phản ánh tính chất, sự hơn kém, không tính toán được trị trung bình, sử dụng thang đo danh nghĩa hoặc thứ bậc.
Dữ liệu định lượng: phản ánh mức độ, dữ liệu tính toán được trị trung bình, sử dụng thang đo khoảng hoặc thang đo tỷ lệ..
Trước khi nhập dữ liệu trực tiếp vào SPSS, cần xác định các trường dữ liệu (biến) như các CSDL, trong variable view đã có sẵn các trường biến, tùy yêu cầu của biến để khai báo cho phù hợp:
Tên (name): viết liền, không dấu cách, không ký tự đặc biệt, nên ngắn không quá 8 ký tự, thường gắn với số câu hỏi (VD câu 5: c5).
Kiểu (type): chọn 1 trong các kiểu dữ liệu thích hợp.
Độ rộng (width): là số ký tự nhập được tối đa, chọn phù hợp với kiểu.
Phần thập phân (decimals): chọn phù hợp với kiểu.
Hai phần trên nếu đã chọn trong type thì không cần khai báo nữa.
Nhãn (label): ngắn gọn, có tính giải thích cho tên, thường tóm tắt nội dung câu hỏi.
Giá trị (values): dùng mã hóa các thang đo định tính.
Thang đo của biến có các giá trị rời rạc, VD: giới tính qui ước 0: Nữ, 1: Nam. Để mã hóa “Nam” tiến hành: value: 1; value label: Nam, nhấn add để đưa vào danh sách.
Missing: khai báo giá trị khuyết (không trả lời) để loại bỏ khi thực hiện thống kê. Trước đó giá trị này phải được khai báo trong Values, VD 99: “không trả lời”. khi thống kê giá trị này sẽ được được loại bỏ.
Columns: độ rộng cột biến khi nhập liệu.
Align: căn lề dữ liệu nhập vào (left, right, center),
Thang đo (measure): gồm 3 loại
Scaler: số đếm- thang đo định lượng.
Ordinal: thang đo thứ bậc.
Nominal: thang đo danh nghĩa, định tính, phân loại vùng, khu vực. với thang đo này, khi nhập liệu cần được mã hóa.
Sau khi hoàn thành việc khai báo các biến, vào Data view để nhập dữ liệu.
Dữ liệu được nhập theo dòng, theo thứ tự biến khai báo. Mỗi dòng là 1 bản ghi bao gồm thông tin của tất cả các biến.
Lưu ý: trong câu hỏi có nhiều lựa chọn trả lời (Multi Answer) mỗi lựa chọn sẽ được khai báo là 1 biến trong số các câu trả lời.
Trong quá trình xử lý, đôi khi cần tạo ra các biến mới hoặc thay đổi thuộc tính của biến đã có.
Mã hóa lại biến (Recode)
Được dùng khi:
– Giảm các biểu hiện của biến định tính xuống mức cơ bản. VD: giảm trường quê quán từ tỉnh thành xuống khu vực địa lý như Tây nguyên, Nam bộ, trung bộ, Bắc bộ…
– Chuyển biến định lượng thành định tính, như tuổi (22) thành độ tuổi (18-25).
Thực hiện mã hóa lại biến:
Transform Recode chọn Into Diferent Variables để tạo biến mới trên cơ sở biến gốc. Chọn Into Same Variables để thay biến gốc bằng biến mới trên cơ sở biến gốc.
Trong Into Diferent Variables chọn biến muốn Recode (tuổi) đưa sang Numeric Variable -> Output Variable.
Trong Output Variable đặt tên và nhãn cho biến mới, Change.
Vào Old and New Value để chuyển giá trị cũ và mới tương ứng.
Continue, OK.
Biến tuoiMH sẽ nằm dưới cùng trong Variable View, vào Value để khai báo cho biến vừa tạo (1 = tuổi từ [18-25])
Chuyển 1 biến dạng phân loại (Category) thành dạng biến lưỡng phân (Dichotomy)
Được dùng khi gặp câu hỏi có nhiều trả lới (MA) để tập hợp một thông tin chứa trong các câu trả lời, muốn vậy cần tạo một biến với 2 biểu hiện: 1 có thông tin và 0 không có thông tin, đếm 1 sẽ có được thông tin cần quan tâm; cách tiến hành:
Vào Transform count
Value: nhập 7 (là mã hóa của báo Tuổi trẻ), nhấn Add để chuyển vào Values to Count. Continue. OK.
Biến docTTre được tạo ra ở cuối Variable View, khai báo tiếp Value với 2 biểu hiện của biến: 0 không đọc báo Tuổi trẻ và 1 có đọc báo Tuổi trẻ.
Transform Compute
Dùng để tính toán giá trị biến mới từ biến đã có. Giả sử đã có biến Timebegin, Timeending, tính khoảng thời gian giữa 2 biến.
Trong Target Variable đưa vào tên biến cần tính (Total)
Nếu là biến mới nhấn Type & Label, gắn nhãn và Continue
Trong Numeric Expressionđưa vào biểu thức tính giá trị từ biến đã có
Timeendi – timebegi. OK
Kết quả sẽ được tự động tính và thể hiện trong Data View.
Làm sạch dữ liệu
Dữ liệu sau khi nhập thường chứa các lỗi do chất lượng phỏng vấn hoặc nhập liệu. trước khi xử lý cần làm sạch dữ liệu.
Dùng bảng tần số
Analyze descriptive Statistics Frequencies
Chọn các biến định tính có thể có sai sót chuyển qua Variables.
Nhấn Statistics, trong hộp thoại chọn max, min (để tìm các giá trị ngoài Value của biến),
Continue. OK.

Có thể bạn quan tâm

  Hướng dẫn loại bạn bè ít tương tác trên Facebook nhanh nhất